Úvodní stránka > Podmínky nákupu

Obchodní podmínky subjektu DG DogGear s.r.o., se sídlem Zábrdovická 827/10, 61500 Brno,  Česká republika, identifikační číslo: 09076522, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 117097 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dgdoggear.com.

I.
Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu subjektu DG DogGear s.r.o., se sídlem Zábrdovická 827/10, 61500 Brno, Česká republika, identifikační číslo: 09076522, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 117097 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dgdoggear.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

2.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.dgdoggear.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

II.

Uživatelský účet

1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu rovněž umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 

4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám

5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

III.
Uzavření kupní smlouvy

1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

* objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

* způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

* informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

6.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

7.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

8.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.IV.
Cena zboží a platební podmínky

1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Dobírkou pouze po ČR (neplatí pro ostatní země): objednávku zaplatíte při převzetí zboží od doručovatele České pošty či jiné zásilkové služby. Při platbě dobírkou je účtován poplatek 20 CZK po ČR. U objednávek nad 3000 CZK pro ČR není poplatek za dobírku účtován.

Bankovním převodem : na účet prodávajícího č. 2287559002/5500
vedený u Raiffeisenbank a.s., Hvězdoslavova 1716/2b, 14078 Praha 4 (dále jen „účet prodávajícího“) údaje pro platbu Vám budou zobrazeny při odeslání objednávky. Po převodu příslušné částky na náš účet Vám zboží odešleme. V případě, že platbu na účet neobdržíme do 7 pracovních dnů ode dne objednávky, bude objednávka automaticky stornována. Akceptujeme EUR, USD, CZK
Platební kartou přes systém GO- PAY - přijímáme karty VISA Electron, VISA, Maestro, MasterCard. Akceptujeme jen platby v CZK a EUR, USD
Paypal -akceptujeme EUR, CZK, USD.
V hotovosti platby neakceptujeme.

2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek čl. 4.6 ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

6.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (č. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

7.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

8.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle společně se zbožím.

V.
Přeprava a dodání zboží

1.Způsob doručení zboží určuje kupující při objednání zboží. Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy zvolený na základě požadavku kupujícího, pokud tento způsob dopravy není pro doručení objednaného zboží vhodný či tento způsob dopravy není podle podmínek stanovených dopravcem možný. 

2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskutečnění dopravy na místo dodání ve skutečné výši a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

DORUČENÍ ZBOŽÍ:

ČR - Česká pošta či jiná vybraná zásilková společnost (DPD, PPL) na uvedenou dodací adresu v ČR. Za nákup do hodnoty 1990 CZK je k ceně nákupu připočteno poštovné a balné. U nákupu za více jak 1990 CZK máte poštovné po ČR zdarma. Pokud nebudete zastiženi na Vámi uvedené dodací adrese, bude balíček uložen 7 dní. 
Slovenská Republika - zásilková služba PPL na uvedenou dodací adresu v SR. K ceně nákupu bude připočteno poštovné a balné a jeho výši se dozvíte přímo v košíku. Pokud nebudete zastiženi na Vámi uvedené dodací adrese, bude balíček uložen 7 dní.
Ostatní země - zasíláme zboží po celém světě a poštovné se zobrazí v košíku. Hodnota je závislá na zvolené poštovní službě, váze a velikosti balíku. Vždy se snažíme pro Vás najít tu nejvhodnější a i nejlevnější variantu.
Osobní odběr na naší provozovně již není možný.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce v případě nedostupnosti služby pro region kupujícího.

DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ:
U každého výrobku je uvedena jeho dostupnost v pracovních dnech před odesláním (nezapočítává se den objednávky). Někdy se ovšem může stát, že si odebere stejný výrobek někdo před Vámi a zboží bude dočasně vyprodáno. V případě, že se tak stane, budeme Vás o této skutečnosti informovat. Můžete se rovněž informovat na dostupnost zboží před objednáním na či emailu info@dgdoggear.com.

Status produktu:

Skladem - produkt je skladem a bude Vám odeslán do 5ti pracovních dnů od přijetí platby či od přijetí objednávky v případě, že zvolíte jako platbu dobírku (platí jen pro CZ a SR)

10 dnů - produkt není skladem, bude se pro Vás vyrábět a bude odeslán nejpozději 10 pracovní den od přijetí platby či od přijetí objednávky v případě, že zvolíte jako platbu dobírku (platí jen pro Českou republiku a Slovensko)

30 dnů - produkt není skladem, bude se pro Vás vyrábět a bude odeslán nejpozději 30 pracovní den od přijetí platby či od přijetí objednávky v případě, zvolíte jako platbu dobírku (platí jen pro Českou republiku a Slovensko). Tato doba je dobou maximální, snažíme se vždy najít nejrychlejší variantu, ale někdy se opravdu může stát, že budete na svoji objednávku tuto dobu čekat.

Na dotaz - produkt není skladem a je nutné se předem dohodnout, zda je ještě možné pro Vás produkt vyrobit či objednat u dodavatele.

V případě, že máte objednáno více produktů, doba dostupnosti platí ta nejdelší, dostupnost zboží vidíte i v košíku. O maximálním možném datu odeslání Vás budeme informovat emailem.
O dostupnostech se můžete informovat na emailu info@dgdoggear.com

Dodání po:

ČR - Česká pošta či jiná vybraná zásilková služba doručuje zásilky standardně do druhého dne po odeslání zásilky. 
Slovensko - DPD standardně doručuje do 2 – 3 pracovních dnů. 
EU - kurýrní společnosti jako např DHL, DPD či UPS doručují do 2 – 5 pracovních dnů.
Ostatní země mimo EU - dodací doby se velmi liší cca od 5 dnů do 12 týdnů dle zvolené služby a destinace.

VI.
Odstoupení od kupní smlouvy

1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu prodávajícího DG DogGear, Zábrdovická 10, 61500 Brno, CZ a na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@dgdoggear.com

3. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4.Ve lhůtě patnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Zboží nesmí jevit známky nošení nebo opotřebení. Psí srst musí být z oblečení šetrně odstraněna. Zboží nesmí být vráceno vyprané nebo ošetřené parfumací. Etiketa není nedílnou součástí zboží - lze tedy vrátit zboží, ze kterého byla etiketa odstraněna.

5.V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 

6.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

7.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

8.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

VII.
Práva z vadného plnění

1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

* má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

* se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

* zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2. v tomto bodu obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího poštou na adrese DG DogGear, Zábrdovická 10, 61500 Brno, CZ. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

VIII.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

2.Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

3.Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

4.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

6.Prodávající si vyhrazuje právo dotázat se na účel kupujícího nákupu v případě, má-li podezření, že zboží bude zneužito za účelem porušení autorských práv. Prodávající si v takových případech vyhrazuje právo na zrušení objednávky. Prostředky prodávající vrátí neprodleně na účet kupujícího.

7.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

IX.
Doručování

1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2.Zpráva je doručena:

* v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, 

* v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, 

* v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, 

* v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

X.

Záverečná ustanovení

1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

2.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

4.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování DG DogGear, Zábrdovická 10, 61500 Brno, CZ adresa elektronické pošty info@dgdoggear.com. 

 

Snadná platba on-line

Snadná platba kartou přes Go-Pay Google Pay a PayPal

Jsme specialisté na chrty

Jsme na trhu od roku 2008

Doručíme zdarma

Při nákupu nad 1 990 Kč v ČR
Nad 2 990 Kč v rámci Slovenska
Nad 5 990 Kč v rámci EU

Zákazník je pro nás důležitý

Pro Vaši spokojenost uděláme maximum